در حال بارگیری...

الفبای نوای دل-جلد اول (آواز دشتی)

 

alefba1

کتاب الفبای نوای دل (به همراه سی دی آموزشی)

آموزش مداحی حرفه ای

در قالب دستگاه های موسیقی اصیل

گام اول :ردیف های دشتی

در این کتاب می توانید به  پاسخ خیلی از سئوالات موجود در مورد صدا سازی نظیر  آماده سازی حنجره ، باز شدن صدا ، باز شدن ریه ها ، ساختن حنجره ، چگونگی زیاد شدن نفس در زمان خواندن  دست یابید.

اول نگاهی گذرا به موضوعات فصول مختلف کتاب می اندازیم.

فصل اول:

۱- آشنایی با نام دستگاه ها و آواز ها

۲- دستگاه و آواز چیست؟

۳- گوشه یعنی چه؟

۴- ردیف یعنی چه ؟

۵- نت های موسیقی و شناخت گام و درجه های صدا و حنجره

۶ – تمرین و ساختن حنجره و صدا سازی در دشتی همراه با راهنمای تغذیه صحیح

۷- خوراکیها ، غذاها، مایعات و مواردی که بر صدا تاثیر منفی دارد

۸- خوراکیها ، غذاها، مایعات و مواردی که بر صدا تاثیر مثبت دارد

۹- چگونگی یاد گیری گوشه های دشتی و زمان اجرای آن

۱۰-دشتی چه آوازی است و نام گوشه های آن چیست؟

۱۱- تنه درخت دشتی چیست ؟ و میوه های آن کدامند؟

۱۲- چگونه شروع کردن مجلس دشتی و اوج و فرود در دشتی

۱۳- در مجلس عزاداری از کدام گوشه های دشتی استفاده کنیم.

۱۴- زمینه های ساخته شده در دشتی چیست و استفاده آن کجاست؟

۱۵- تفاوت های بین مداح و خواننده آواز خوان در دشتی از نظر اجرا چیست؟

فصل دوم :

درآمد دشتی

۱- گوشه در درآمد دشتی در شعر

۲- دعا در درآمد دشتی

۳- مناجات فارسی در درآمد دشتی

۴- مناجات عربی در درآمد دشتی

فصل سوم:

گوشه بیات راجع

۱- گوشه دربیات راجع در شعر

۲- دعا در بیات راجع

۳- مناجات فارسی در بیات راجع

۴- مناجات عربی در بیات راجع

فصل چهارم

گوشه عشاق (اوج) همراه با فرود

۱- گوشه عشاق در شعر

۲- دعا در گوشه عشاق همراه با فرود

۳- مناجات فارسی درعشاق همراه با فرود

۴- مناجات عربی در عشاق همراه با فرود

فصل پنجم

گوشه عزال

۱- اشعار در عزال

۲- دعا در گوشه عزال

۳- مناجات فارسی در گوشه عزال

۴- مناجات عربی در گوشه عزال

فصل ششم

فرود

۱- فرود  در شعر

۲- فرود در دعا

۳- فرود در مناجات فارسی

۴- فرود در مناجات عربی

فصل هفتم “سارنج”

۱-      شعر در گوشه سارنج

۲-      دعا در گوشه سارنج

۳-      مناجات فارسی در سارنج

۴-      مناجات عربی در سارنج

فصل هشتم “دیلمان”

۱-      شعر در گوشه دیلمان

۲-      دعا در گوشه دیلمان

۳-      مناجات در دیلمان

فصل نهم “دشتستانی و حاجیانی”

۱- شعر در دشتستانی و حاجیانی

۲- دعا در گوشه دشتستانی و حاجیانی

فصل دهم “چوپانی”

۱-      شعر در گوشه چوپانی

۲-      دعا در گوشه چوپانی

۳-      زیارت عاشورا در گوشه چوپانی

۴-      دو بیتی در گوشه چوپانی

فصل یازدهم “بیدکانی”

۱- شعر در گوشه بیدکانی

۲- دعا در گوشه بیدکانی

۳- دوبیتی در گوشه بیدکانی

فصل دوازدهم “غم انگیز”

۱- شعر در گوشه غم انگیز

۲- دعا در گوشه غم انگیز

۳- دو بیتی در گوشه غم انگیز

فصل سیزدهم “گیلکی”

۱- اشعار در گوشه گیلکی

۲- دعا در گوشه گیلکی

فصل چهاردهم “لری”

۱- شعر در گوشه لری

۲- دعا در گوشه لری

۳- دو بیتی در گوشه لری

فصل پانزدهم “”مثنوی

فصل شانزدهم شیرازی دشت نوا

فصل هفدهم چند نمونه زمینه – روضه – نوحه در دشتی

لینک خرید جلد اول کتاب-آواز دشتی

http://www.emam8.com/component/content/article/3-newsflash/14303-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%28%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84-%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C%29.html#start

کلید واژه ها
باکس دانلود

نظرات شما